Kursy stolarskie dla bezrobotnych mogą być realizowane w następujących formach:

1) Praktycznej nauki zawodu dorosłych – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika. Okres trwania wynosi od 12 do 18 miesięcy. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo.

2) Przyuczenia do pracy dorosłych – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez WUP. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Wniosek o przygotowanie zawodowe dorosłych mogą składać osoby zarejestrowane jako bezrobotne i osoby poszukujące pracy, które:
• otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach
• uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
• są żołnierzami rezerwy,
• pobierają rentę szkoleniową,
• pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6.

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych odbywa się według programu opracowanego przez pracodawcę, który zawiera w szczególności:
• czas trwania,
• nazwę i kod zawodu (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy),
• wykaz zadań przewidzianych do realizacji u pracodawcy,
• wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności,
• wymagania wstępne (wykształcenie, predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne),
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar (z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej),
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium. Jego wysokość wynosi miesięcznie 100% zasiłku dla bezrobotnych, a dla bezrobotnych:

  • posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe,
  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • powyżej 50 roku życia,
  • z prawem do zasiłku przysługuje 120 % zasiłku dla bezrobotnych. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych ( dotyczy tych bezrobotnych, którzy są z prawem do zasiłku). Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenia pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Stypendium nie przysługuje za okres nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.
Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy nie ukończył przygotowania zawodowego lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, musi zwrócić koszty tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, chyba, że powodem jego nieukończenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto uczestnik taki zostaje wyłączony z ewidencji osób bezrobotnych lub poszukującego pracy na okres 6 miesięcy.

Nadchodzące szkolenia

Nie znaleziono Nadchodzące wydarzenia